องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ประชาสัมพันธ์ขององค์กร

  

ประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงาน  บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 8  ตำบลวังทอง  

อำเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ

*****************************************

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภายใน

อาคารสำนักงาน วงเงิน ๙๖๐,๐๐๐.-บาท(เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

๑.      งานกั้นห้องประชุมสภาฯ   วงเงิน  ๔๓๔,๙๐๐.-บาท

๑.๑  ผนังยิบซั่มบอร์ด หนา ๙ มม.  ฉาบเรียบ  ๒ ด้าน  โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี

๑.๒  สีอะครีลิค  ๑๐๐%

๑.๓  ประตูบานคู่  อลูมิเนียม

๑.๔  ประตูบานเดี่ยว

๑.๕  ทำเวทียกระดับพื้นโครงคร่าวเหล็กรูปพรรณไม้พื้นเนื้อแข็ง

       - งานตกแต่งห้องทำงานนายก อบต.วังทอง และห้องทำงานปลัด อบต.วังทอง

๑.๖  ตกแต่งห้อง งานเฟอร์นิเจอร์ เคหะภัณฑ์ 

                   ๒.  งานปรับปรุงพื้น  วงเงิน  ๑๒๓,๔๐๐.-บาท

                          ๒.๑  งานปูพื้นกระเบื้องระเบียงชั้นบนและทางด้านหน้า

                        ๒.๒  พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ชนิด ผิวเคลือบด้านขนาด ๑๒ x ๑๒

                        ๒.๓  ปูพรมห้องประชุมสภาฯ ห้องประธานสภาฯ และห้องโถง

                        ๒.๔  งานปูพรมห้องทำงานนายกฯ และปลัดฯ

๓.  หมวดงานครุภัณฑ์  วงเงิน  ๔๐๑,๗๐๐.-บาท

                        -  งานติดตั้งชุดโต๊ะประชุมสภาฯ พร้อมติดตั้งระบบเสียงและติดตั้งเครื่องมัลติมิเดีย

จอมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด

                        ๓.๑  ชุดโต๊ะประชุมสภาฯ ขนาดจำนวน  ๓๔  คน

                        ๓.๒  ติดตั้งระบบเสียงห้องประชุมสภาฯ ประกอบด้วย ชุดไมล์ตั้งโต๊ะประชุม ลำโพง 

เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์  และติดตั้งเครื่องมัลติมิเดียจอมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

                        -  งานประชาสัมพันธ์

                        ๓.๓  ชุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์พร้อมเก้าอี้

                        ๓.๔  ตกแต่งโชว์ผนัง

                        ๓.๕  บอร์ดประชาสัมพันธ์

ราคากลางทั้งโครงการเป็นเงิน  960,000.-บาท(เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                                    ๑. เป็นนิติบุคคลหรือ บุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาก่อสร้างงานดังกล่าว

๒.      ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะยื่นซองสอบราคา

๓.      มีผลงานก่อสร้างงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคา จำนวน 480,000.- บาท และเป็น

ผลงานที่เป็นสัญญาเดียวโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น   รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่

องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือได้  โดยเป็นสัญญาเดียว

                    ๔.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลผู้เสนอ

ราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                    ๕.  เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

                    ๖.  ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่น   ที่เข้ามาเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนตำบล

วังทอง  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองโดยถือว่าผู้ซื้อแบบ

และรายการได้ทราบสถานที่ก่อสร้างตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว  เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองไม่ได้

                              กำหนดยื่นซองสอบราคา  ดังนี้

-  วันที่  12  เดือน  กันยายน  พ..๒๕๕9  ถึงวันที่  23  เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕9

ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

หรือยื่นซอง  ในวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕9  ที่ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ

การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอภักดีชุมพล ชั้น 1)

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่   26  เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕9 ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐  น.

เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอ

ภักดีชุมพล ชั้น 1ผู้ที่ไม่มาดูสถานที่และฟังผลการเปิดซองของคณะกรรมการฯ  ถือว่ารับทราบและไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง

ใดๆ  ทั้งสิ้น

                    ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด/ซื้อแบบแปลนและเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ

1,000.- บาท  ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง  ตำบลวังทอง  อำเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ  ระหว่างวันที่   12 เดือน กันยายน พ.. ๒๕๕9  ถึงวันที่  23 เดือน กันยายน พ.. ๒๕๕9  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึง ๑๖.๓๐ น.

ไม่เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถามได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หรือหมายเลขโทรศัพท์  ๐-๔๔13-3134

หรือ  www.gprocurement.go.th

 

                             ประกาศ  ณ  วันที่   9   เดือน  กันยายน   พ.. ๒๕๕9

 

 

 

                                                       (นายณัฐติพงษ์  วันทวี)

                                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

 

 *หมายเหตุ  จะลงนามในสัญญาได้ก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน

                อบต.วังทอง (แห่งใหม่)  แล้วเท่านั้น

 

                                            ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

    เรื่อง  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาทุ่งใหญ่

  หมู่ที่ 7 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

------------------------------------------

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง  มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี  (Pavement In-Place Recycling)   แยกทางหลวง

หมายเลข 225- บ้านเหวนางคำ  บ้านนาทุ่งใหญ่  หมู่ที่ 7 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 

กว้าง 6.00 เมตร ความยาว 2,565 เมตร ความหนา 0.04 เมตร (รายละเอียดตามแบบประมาณราคา) 

ราคากลางทั้งโครงการเป็นเงิน  6,694,9๐๐.๐๐-บาท(หกล้านหกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

                   ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                             1.  เป็นผู้รับจ้างที่จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

                   2.  ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                   3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ

ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

      4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

      5.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันประกาศประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน

ราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

      6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government (e-GP))  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง

ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   
                    7.  ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ในสัญญาจ้างสัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า  3,347,450.-บาท และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนอื่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองเชื่อถือได้

                   กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ให้ผู้ซื้อแบบแปลนและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง  โดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ก่อสร้าง  ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว  เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองไม่ได้

                   กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่   27  กันยายน  2559

ระหว่างเวลา  10.00  น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน

ตำบลระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอภักดีชุมพลชั้น 1)  และกำหนดเสนอราคาในวันที่   5  ตุลาคม  2559  ตั้งแต่

เวลา 11.00 น. ถึงเวลา 11.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง  www.gprocument.go.th

ของกรมบัญชีกลาง


ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ในราคาชุดละ  3,000.-บาท

ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง  ระหว่างวันที่  12  กันยายน  2559  ถึงวันที่  19  กันยายน  2559  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์   www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4413-3134  ในวันและเวลาราชการ  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  ต้องเข้ารับการอบรมการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และ

รับหมายเลขประจำตัว (User ID) และรหัส (Password) จากผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิคส์ ส่วน วัน เวลา

สถานที่ในการอบรมการและการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น   องค์การบริหารส่วนตำบล

วังทองจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

 

ประกาศ    วันที่   9  เดือน  กันยายน  .. 2559

 

 

 

     (นายณัฐติพงษ์    วันทวี)

                                                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

 

*หมายเหตุ  จะลงนามในสัญญาได้ก็ต่อเมื่อได้รับพิจารณาอุทธรณ์ตามมติคณะรัฐมนตรีแล้วเท่านั้น

 

 

                                       

                                  ดอกกัลปพฤกษ์ ดอกไม้โครงการท่านนายกณัฐติพงษ์  วันทวี

 • เคารพธงชาติหน้าเสาธง

  ทุกวันจันทร์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต.วังทอง ร่วมใจกันเข้าแถวเคารพธงชาติ
 • ประชุมสภาสมัยสามัญ

 • ประชุม คณะกรรมการ สปสช. ตำบลวังทอง

 • ตรวจรับความพิการ

 • กรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่าและพันธ์พืช

  http://www.ประกาศผลสอบ.com/s_prd_img/19042013%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4.jpg
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

  http://www.ประกาศผลสอบ.com/s_prd_img/02102012%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99.jpg
 • กรมทางหลวงชนบท

  http://www.ประกาศผลสอบ.com/s_prd_img/07082013%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97.jpg
Visitors: 3,342